De notaris en het strafrecht

Het beroepsgeheim

Belangenneming (art 245 SW)

Valsheid in private geschriften toegepast op de notariele boekhouding (196 SW)

Verduistering van gelden van partijen of van clienten van het kantoor (240 SW)

Misbruik van vertrouwen (art 491 SW)

2747.com / law / notary / crime

contact

Strafrecht Notariele deontologie

Notarieel recht

De notaris moet de overheid verwittigen wanneer hij merkt dat er zich feiten afsprelen waarvan hij vermoed dat het witwaspraktijken zijn

In 1999 werd de onbaatzuchtigheid en het verbod op belangenvermenging van de openbare ambtenaar in artikel 245 SW herschreven

In 2003 werden wetsbepalingen aangaande valsheid in geschrifte door openbare ambtenaren aangepast