de notaris en cash geld

Daarnaast is er het artikel 14Bis waarin staat dat notarissen die in de uitoefening van hun beroep feiten vaststellen, waarvan ze weten dat ze verband houden met het witwassen van geld of die bewijsmateriaal voor het witwassen van geld kunnen vormen, daarvan onmiddellijk de cel voor financiŽle informatieverwerking moeten op de hoogte brengen.
Belangrijk hierbij is uiteraard wat door de wetgever wordt verstaan onder 'witwassen van geld'. De definitie van dit begrip is terug te vinden in artikel 3 ßß 1 en 2 van de wet:
Art. 3. ß 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder "witwassen van geld" :
- de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling die illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit die geld of deze activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;
- het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;
- de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;
- de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden.
ß 2. Voor de toepassing van deze wet is de herkomst van geld of activa illegaal wanneer deze voortkomen uit :
1į een misdrijf dat in verband staat met :
- terrorisme;
- georganiseerde misdaad;
- illegale drughandel;
- illegale handel in wapens, goederen en koopwaren;
- handel in clandestiene werkkrachten;
- mensenhandel;
- exploitatie van de prostitutie;
- illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking of illegale handel in dergelijke stoffen;
- illegale handel in menselijke organen of weefsels;
- fraude ten nadele van de financiŽle belangen van de Europese Unie;
- ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procťdťs van internationale omvang worden aangewend;
- omkoping van openbare ambtenaren;
2į een beursmisdrijf of een onwettig openbaar aantrekken van spaargelden;
3į een financiŽle oplichting, een gijzeling, een diefstal of afpersing met geweld of bedreiging, of een bedrieglijke bankbreuk.

Door de wet van 3 mei 2002 wordt er nu een nieuw artikel 14ter ingevoegd, dat als volgt luidt:
"Art. 14ter.- Na advies van de Cel voor financiŽle informatieverwerking, kan de Koning de in de artikelen 12 tot 14bis beoogde plicht tot kennisgeving uitbreiden tot verrichtingen en feiten waarin natuurlijke- of rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in een Staat of een gebied waarvan de wetgeving als ontoereikend wordt erkend door een bevoegde internationale instantie voor het overleg en de coŲrdinatie, of waarvan door deze instantie wordt aangenomen dat hun gebruiken een hinderpaal vormen in de strijd tegen het witwassen van geld. De Koning kan het type van de beoogde verrichtingen en feiten, alsook hun minimumbedrag, bepalen."

Door deze nieuwe wet kunnen dus landen en gebieden worden aangeduid waarvoor een verruimde plicht tot kennisgeving geldt. Merk op dat, wat de natuurlijke personen betreft, niet hun nationaliteit van belang is, doch wťl het 'gedomicilieerd' of het 'geregistreerd' zijn in een 'verdachte' Staat of in een 'verdacht' gebied.

De Koning heeft onmiddellijk gebruik gemaakt van deze nieuwe wet, en heeft, in een (eerste) uitvoerings-KB van 10 juni 2002 (B.S. 29/6/2002 - i.w.t. 29/6/2002) bepaald dat deze nieuwe meldingsplicht wordt ingevoerd voor alle financiŽle verrichtingen en feiten waarin natuurlijke personen of rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in Nauru.
Als U zich nu afvraagt waar 'Nauru' dan wel gelegen is, dan moet U op de landkaart gaan zoeken naar een klein eilandje (21 km≤) in OceaniŽ, in de Zuidelijke Stille Oceaan, ten zuiden van de Marshall eilanden, dus ten zuidoosten van AustraliŽ.
Als wij voortaan dus, in de uitoefening van ons beroep, geconfronteerd worden met financiŽle verrichtingen of met feiten van welke aard ook waarin betrokken zijn, natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Nauru, dan wel rechtspersonen die aldaar geregistreerd of gevestigd zijn, dan zullen wij steeds en onmiddellijk de cel voor financiŽle informatieverwerking hiervan op de hoogte moeten brengen, dit in het kader van deze verruimde plicht tot kennisgeving.