De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

 Art. 23. De notaris mag evenmin zonder een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitgiften afgeven noch mededeling van een akte doen anders dan aan de onmiddellijke belanghebbende personen, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden, op straffe van schadevergoeding, 100 frank geldboete en, in geval van herhaling, schorsing in zijn ambt gedurende drie maanden; behoudens evenwel de uitvoering van de wetten en verordeningen op het registratierecht en die betreffende de akten welke openbaar moeten worden gemaakt in de rechtbanken.

(NOTA : lezen 2,50 als bedoeld in art. 3. W 2000-06-26/42)

Commentaar

Er is een bijzondere burgerlijke rechtspelging voorzien in het Gerechtelijk Wetboek: Hoofdstuk XXI.  Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen: Art. 1372-1382