De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

 Art. 26. Op de minuut maakt de notaris melding van de aangifte van een eerste grosse aan elk van de belanghebbende partijen; op straffe van afzetting mag hij hun geen tweede grosse afgeven dan krachtens een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, welke beschikking aan de minuut gehecht moet blijven.