Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005)

Hoofdstuk I – Doel van dit reglement

Artikel 1. Dit reglement vormt het algemeen reglementair kader, vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, overeenkomstig artikel 91, lid 1, 1° van de notariswet, voor de regels die de genootschappen van notarissen luidens artikel 69, 2° van dezelfde wet vaststellen inzake de notariële praktijk.


Artikel 2. Dit reglement omvat :

- de algemene principes toepasselijk op alle notarissen van het land en die in de bijzondere reglementen, opgesteld door elk genootschap, in acht genomen moeten worden

- de regels die van toepassing zijn op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen