Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

Hoofdstuk IIIRegels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen: Taakverdeling - Bewaring van de minuut - Verdeling van het ereloon

Afdeling 1. Taakverdeling

Artikel 14: In geval van medewerking van meerdere notarissen aan éénzelfde akte, zijn de regels bepaald in de artikelen 15 tot 18 van toepassing, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst individueel afgesloten per dossier tussen de notarissen.

Artikel 15: a) Iedere notaris verstrekt de nodige inlichtingen aan zijn collega belast met het opstellen van de akte. ..........
b) De notaris die de minuut bewaart draagt zorg voor het verrichten van alle opzoekingen, ....

Artikel 16: De notaris houder van de minuut is gelast met het opstellen van de akte. ......

Artikel 17: De ontwerp akte moet aan de medeoptredende notaris minstens acht dagen voor het verlijden van de akte overgemaakt worden. .....

Artikel 18: Alleen de notaris houder van de minuut is gehouden tot het vervullen van alle formaliteiten na het verlijden van de akte. ....