Nationale kamer van notarissen
Deontologische code
aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004

Hoofdstuk XIII. – Bijzondere regels die van toepassing zijn op de kandidaat-notarissen

Artikel 43. Een kandidaat-notaris die prestaties verricht voor een notaris in functie, verwittigt deze laatste tijdig indien hij een einde wil stellen aan zijn medewerking in het kantoor en dit:

- indien hij zich kandidaat stelt voor een vacant kantoor, uiterlijk op het ogenblik dat hij daarvoor zijn kandidatuur indient overeenkomstig artikel 43, § 1, van de organieke wet van het notariaat;

- indien hij overweegt zich te associëren met een andere notaris in functie, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de associatie-overeenkomst bedoeld in artikel 50, § 4, van de organieke wet, onverminderd de naleving van de door de sociale wetgeving voorgeschreven opzegtermijn.

Toelichting : Om evidente redenen van een goede organisatie van het kantoor, dient de notaris bij wie een kandidaat-notaris werkzaam is, zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht te worden van het feit dat de medewerker een einde zou kunnen stellen aan zijn activiteiten in het kantoor, omwille van zijn benoeming tot notaris titularis of zijn aanstelling tot geassocieerd notaris in de schoot van een associatie van notarissen.

notariele deontologie