Inhoud deontologische code

De notaris als openbaar ambtenaar
Verplichte ambtsverlening - Continuiteit dienstverlening - Waarheidsplicht - Eenheid van standplaats

Plichten egenover de client
Onpartijdigheid - Bijscholing - Beroepsgeheim - Juiste afrekening

Plichten tegenover confraters
Geen commerciele mededinging - Beperkte publiciteit - Werving personeel

Plichten tegenover instellingen
Deelname algemene vergaderingen - Publiciteit

Deontologische code notarissen werd vooreerst goedgekeurd op 22 juni 2004 op de algemene vergaderingvan de notionale kamer van notarissen.
Deze Deontologische Code is door de Nationale Kamer van notarissen vastgesteld in uitvoering van artikel 91, eerste lid, 1°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt,

Deontologie 2007: topics - dialogen - clausule