Belgische Notariswet : Titel III. - Beroepsorganisatie : Afdeling II. - Kamers van notarissen

Onderafdeling 1. - Bevoegdheden


Art. 76. Naast de bevoegdheden waarover de kamer van notarissen op grond van andere bepalingen van deze wet beschikt, heeft zij tot taak :

1° de tucht onder de leden van het genootschap te handhaven en tuchtstraffen van eigen rechtsmacht uit te spreken; 

....

Rechtsleer