law - notary - dismissal

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2008

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE  
Notariaat. - Vacante betrekkingen
- notaris ter standplaats :
- Antwerpen : 3 (grondgebied van het zesde kanton) (waarvan één in associatie).
Twee van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008;
- Mechelen : 1.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008;
- Vosselaar : 1 (vanaf 20 februari 2009) (in associatie);
- Herselt : 1.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008;
- Brussel : 1 (grondgebied van het vierde kanton).
In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Nederlandse taal en de Franse taal.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008;
- Schaarbeek (grondgebied van het tweede kanton) : 1.
In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Nederlandse taal en de Franse taal.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008;
- Luik : 1 (grondgebied van het tweede kanton);
- Komen : 1 (in associatie).
De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel », binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.
Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.
Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999 (Belgisch Staatsblad van 8 januari 2000) bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.
De kandidaten worden verzocht hun CV op te stellen door een modelformulier in te vullen (zie Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004). Deze omvat de verklaring op erewoord waaruit de periode(s) en plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken. Dit modelformulier is eveneens beschikbaar op de website www.e-notariaat.be.
Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een informatievergadering op 9 december 2008 vanaf 17 uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.
De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.