Bewaargeving en sekwester: vrijwillige bewaargeving - bij overeenkomst bedongen sekwester

Artikel 1956 Burgerlijk Wetboek

Het bij overeenkomst bedongen sekwester kan ook onroerende goederen tot voorwerp hebben.

Tussen: A ..., B ...  en notaris ... (de bewaarnemer)

is volgende bewaargeving overeengekomen:

A en B verklaren in bewaring te geven aan notaris ... de som van ... zijnde de kooprijs van de verkoop van 500 aandelen van de NV ... ingevolge onderhandse verkoopsovereenkomst in datum van ...

De bewaarnemer verbindt zich ertoe de gelden aan de verkoper A .... over te maken zodra bewezen is dat aan alle voorwaarden van de gemelde onderhandse verkoopsovereenkomst in datum van ... voldaan is.