De akte van borgtocht en enkele bijzondere bedingen


Het contract van borgtocht wordt afgesloten tussen de schuldeiser en de borg.

In dit contract moet men omschrijven tot waarborg van welke verbintenissen de persoonlijke zekerheid wordt gesteld (art.2015 BW).

- Borgtocht bij wijze van tussenkomst in een hoofdovereenkomst

- Borgtocht bij afzonderlijke akteDe gewone borgtocht

- Afstand van het voorrecht van uitwinning


De hoofdelijke borgtocht


De Algemene hoofdelijke borgtocht gepaard met andere verbintenissen en lasten