Agrarisch recht inzake het opstellen van notariele akten

Pacht

Toepassingsgebied pachtwet - De kosteloze bruiklening

De pachtovereenkomst
- de gewone negenjarige pacht
- de pacht voor minstens 27 jaar
- de loopbaanpacht
- het bijzonder statuut van bouw- en industriegronden
- de opzegging door de verpachter
- de opzegging door de pachter
- beeindiging in onderlinge overeenstemming
- pachtoverdracht
- werken door de pachter uitgevoerd

Het recht van voorkoop

Toepassingsgebied: bij verkoop van een onroerend goed dat verpacht is.

Verkoop uit de hand
- Verkoop onder opschortende voorwaarde
- Kennisgeving door de notaris
- Aanvaarding van het voorkooprecht

Openbare verkoop
- verkoop zonder recht van hoger bod
- verkoop onder voorbehoud van hoger bod

Overdracht van het voorkooprecht
- bij verkoop uit de hand
- bij openbare verkoop

Gevallen waarin de pachter geen recht van voorkoop kan uitoefenen

Verzaking aan het recht van voorkoop

Het recht van voorkoop ten gunste van de Vlaamse Landmaatschappij

De landbouwvennootschap

Komt anno 2007 in de praktijk zelden voor. De wet van 12 juli 1979 bevat vele bepalingen van dwingend recht.

Het uitgesteld loon in land- en tuinbouw

Voor personen die bij hun ouders gewerkt hebben zonder loon.
Eisbaarheid - Bedrag - Bewijs
(Wet van 28 december 1967 (gewijzigd in 1985).)


Erfregeling inzake lanbouwbedrijven (Wet van 29 augustus 1988)

Deze regeling is geinspireerd door de wet van 16 mei 1900 op de erfregeling van kleine nalatenschappen.