Agrarisch recht : de pacht

De kosteloze bruiklening


Er mag echt geen vergoeding worden betaald. Ook niet cash zonder kwijting.

Bruiklening is geregeld in artikel 1875 tot 1891 van het Burgerlijk wetboek.

Het kan interssant zijn om een grond aan iemand in bruikleen te geven als alternatief voor verhuring (waardoor men verplicht onder de pachtwet valt).

Door de grond in bruileen te geven in plaats van hem gewoon te laten liggen, kan men voorkomen dat iemand anders de grond door verjaring zou verkrijgen. De bruiklener moet de grond teruggeven en moet dus de inbezitname door derden tegengaan.

De grond verpachten brengt voor iemand die geen landbouwer is (en de pachter niet kan opzeggen) anno 2007 de facto een vermindering van de verkoopwaarde van de grond met zich mee.