De beeindiging van de pachtovereenkomst in onderlinge overeenstemming

Artikel 14 Pachtwet

Het opstellen van notariele akten:

Partijen verklaren in onderlinge overeenstemming een einde te maken aan de pacht van een perceel weiland gelegen te ... , ten kadaster bekend ....
Deze beeindiging wordt gedaan en aanvaard onder volgende voorwaarden en lasten:
1. De pachter zal het goed verlaten en ter vrije beschikking stellen van de verpachter of zijn rechtverkrijgenden uiterlijk op ....
 2. De verpachter zal aan de pachter binnen de week na het verlaten van het eigendom de som van ... euro betalen tot slot van alle rekening, inbegrepen alle vergoedingen die aan de pachter zouden kunnen toekomen.