Openbare verkoop (zonder recht van hoger bod)

De notaris moet de pachter kennis geven van plaats, dag en uur van de verkoop.

Op het einde van de opbiedingen moet de notaris in het openbaar de vraag stellen of de pachter of zijn gevolmachtigde zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen tegen de laatst geboden prijs.

De pachter stemt in
Op onze vraag heeft de pachter ..... bevestigdend geantwoord, en het goed werd definitief toegewezen aan de prijs van ... euro aan de pachter ...., die het verkochte goed heeft aangekocht in uitoefening van zijn recht van voorkoop.


De pachter stemt niet in
Op onze vraag heeft de pachter ontkennend geantwoord. Na het goed opnieuw te hebben opgeroepen, werd dit gebracht op ... euro, en werd dit met instemming van de verkoper definitief toegewezen voor de prijs van ... euro aan ...


De pachter vraagt beraad
Op onze vraag heeft de pachter verklaard zijn antwoord in beraad te houden. Het goed werd dan toegewezen aan .. tegen de prijs van ... euro, onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop door de pachter binnen een termijn van tien dagen.

Openbare verkoop onder voorbehoud van het recht van hoger bod