Koop uit de hand van onroerend goed

onderhandse koopakte - notariele koopakte - bijzondere gevallen

Voorafgaande verrichtingen - voorlichtings- en onderzoeksplicht van de notaris
Het onderzoek naar de titel van eigendom - Het onderzoek naar de bekwaamheid van de partijen - Onderzoek basisakte - Kadasater - Fiscale notificaties - Notificaties i.v.m. sociale wetgeving - Huurtoestand en beschikbaarheid van het goed - Erfdienstbaarheden die niet zijn opgenomen in de titel van eigendom - Stedenbowukundige opzoekingen en informatie - Bodemsanerinsgdecreet - Voorschriften i.v.m. de bestrijding van het witwassen van geld - Opzoekingen in verplichtingen aansluitend bij bepaalde overheidsvoorschriften: wettelijke voorkooprechten

Bijzondere bedingen
Onduidelijke akte - Toebehoren bij het verpochte goed - Verschil in maat - Vrij en onbelast - Genot en gebruik - Erfdienstbaarheden en andere lasten - Koopprijs - Bijdrage in belastingen en taksen - Bodemsanering en milieuwetgeving - Brandverzekering - Stedenbouw en bosdecreet - Recht van voorkoop - Bouwverplichting en koppelverkoop - Diverse verplichtingen door de overheid opgelegd bij de overdracht van bepaalde bouwwerken: postinterventiedossier, stookolietanks, controlebezoek van laagspanningsinstallaties bij de overdracht van een wooneenheid

Koop van een bouwgrond
Is het eigendom bouwgrond - Vrije beschikbaarheid van het goed

Koop van een bestaand appartement


Koop van een te bouwen woning of van een woning in aanbouw


Koop van een landbouwgrond
Is het eigendom al dan niet verpacht

Koop van een bos

De splitsing van de koopakte in twee delen
Het baisakkoord van partijen - Gegevens of verklaringen die van tijdelijke of administratieve aard zijnNotarieel contractenrecht