Aanbevelingen inzake waarmerking identiteit

De volgorde van familienaam en voornamen is nog steeds van belang. Het is de familienaam die gevolgd wordt door de voornamen. En dit zowel volgens Artikel 12 par. 1 notariswet als volgens 
artikel 139 hypotheekwet.

Het verplicht gebruik van HOOFDLETTERS voor de familienaam is afgeschaft. Er wordt aanbevolen een komma te gebruiken om familienaam van voornamen te scheiden.

Rijksregisternummer
De vermelding van het rijksregisternummer is niet meer voorzien in notariswet of hypotheekwet. Toch bevelen de hypotheekbewaarders aan om het rijksregisternummer in akten te vermelden. Indien men het rijksregisternummer zou vermelden zal men tevens de toestemming van de partijen vermelden om het te vermelden, gezien de wet op de privacy.

Wel is het rijksregister op de eerste plaats komen te staan als bron voor de identiteitsgegevens van partijen. De identiteitskaart zal dienen in de gevallen waar de notaris geen mogelijkheid heeft om het rijksregister te raadplegen. De registers van de Burgerlijk Stand zijn dan weer de ultieme gegevensbron in geval van betwisting van de identiteistgegevens.

Ondertekenende partijen
Dit zijn de partijen die voor de notaris verschijnen (dus ook lasthebbers, getuigen, tussenkomende partijen). Wat hun identiteit betreft bestaat voortaan een gelijkenis met de identiteitsgegevens waarmee partijen in een akte worden vermeld ingevolge artikel 11 notariswet.

Datum
Enkel nog de datum waarop de notaris de akte tekent moet voluit geschreven worden.

Sommen
Alleen nog sommen die het voorwerp uitmaken van een betalingsverplchting moeten voluit geschreven worden.


Notarieel recht