Overzicht sociale en fiscale notificaties

Overzicht federale wetgeving

fiscale en sociale berichten, inlichtingen en kennisgevingen

Fiscale notificaties BTW

KB 25 februari 2007 - Artikelen 93ter, 93quater, 93 quinquies, 93 sexies W.BTW

Fiscale notificaties Inkomstenbelasingen
KB 25 februari 2007 - Artikelen 433, 434, 435 en 436 WIB

Sociale notificaties Werknemers
MB 27 februari 2007 : in bijlage modellen van de berichten en inlichtingen die de notarissen aan de inningsinstellingen verzenden - Artikelen 40ter, 41ter, 41 quater, 41 quinquies wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Sociale notificaties Zelfstandigen
MB 15 februari 2007: in bijlage modellen van de berichten en inlichtingen die de notarissen aan de inningsinstellingen verzenden - Artikel 23ter KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
Notarieel fiscaal recht