Notariskennis : Huurrecht

Algemeen Belgisch huurrecht

Bewijs
Vorm - Bewijs - Plaatsbeschrijving

Bekwaamheid
Verhuurder: minderjarige, onbekwaamverklaarde, ...
Huurder: minderjarige, ...

Huurprijs
Prijsbepaling - Indexatie - Kosten en lasten

Verplichtingen
Verhuurder: Levering - Onderhoud - Vrijwaring
Huurder: Stoffering - Betaling - Gebruik - Teruggave - Aansprakelijkheid

Rechten
Verhuurder: dringende herstellingen
Huurder: gebruik, vruchten, aanspassingswerken
Bouwwerken door de huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst

Waarborgen
Huurwaarborg - Voorrecht

Overdracht van huur
Mogelijkheid - Gevolgen

Onderverhuring
Mogelijkheid - Gevolgen

Vervreemding
Wettelijke tegenwerpelijkheid van de huur
Verkoop door beslag
Eerbiedigingsbeding

Duur
Duurtijd - Opzegging - Stilzwijgende wederverhuring

Einde
Ontbinding - Risico - Onteigening