Notariskennis : Zakenrecht

Recht van opstal

Burgerlijke aspecten - Fiscale aspecten
Duur
50 jaar

Vestiging

Tegenstelbaarheid


Rechten en plichten
Rechten en plichten van de opstalhouder
Rechten en plichten van de grondeigenaar

Tenietgaan