Notariskennis : Diverse contracten

Bruikleen

Zakellijk contract

Toestemming

Bekwaamheid

Voorwerp

Bewijs

Verplichtingen
Ontlener:
- Bewaring en behoud van de zaak
- Teruggaveverplichting
Uitlener:
- terugbetaling uitzonderlijke kosten

Einde
Vrijwillig - Van rechtswege - Gerechtelijke ontbinding

Vergelijking met andere overeenkomsten
Verbruiklening - Huur - Bewaargeving - Vruchtgebruik - Koop - Pand - Vennootschap