Notariskennis : Handels- en economisch recht

Oprichting van een naamloze vennootschap

De vennootschap in oprichting - Vormvereisten - Openbaarmaking - Nietigheid

De oprichtingsakte

Vermeldingen inzake de oprichting: verschijning oprichters, financieel plan, inbrengen

De statuten van een naamloze vennootschap

Vorm, naam, kenmerken, zetel, doel, duur

Maatschappelijk kapitaal, effecten met of zonder stemrecht, winstbewijzen, toegestaan kapitaal, kapitaalverhoging, voorkeurecht, opvraging kapitaal, kapitaalvermindering

Overdracht en overgang van aandelen, Inkoop of inpandname van eigen aandelen

Samenstelling raad van bestuur, bijeenroeping, beraadslagingen, verslagen, bevoegdheden

Dagelijks bestuur

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Vergoeding bestuurders, aansprakelijkheid,

Contole van de vennnootschap, commissarissen

Samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering, bijeenkomst, bijeenroeping, toelatingsformaliteiten, vertegenwoordiging, stemming per brief, aanwezigheidslijst

De jaarrekening

Vereffening

Keuze van woonplaats, bevoegdheidsclausule

Slot van de oprichtingsakte
Overgangsbepalingen
Kosten ten laste van de de vennootschap
Fiscale verklaring (203 W. Reg.)