Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.1. vraag - antwoord : Een Belgisch Notaris wordt gelast met het verlijden van een verkoopakte van een vakantiewoning te Barvaux, door een Nederlands echtpaar sedert meer dan 10 jaar gehuurd als vakantieverblijf, zonder geschreven huurovereenkomst. De huurders verblijven er tijdens de zomer.De koper is een Belg.
    Eén van de volgende voorstellen is fout. Dewelke ?

A.    De verkoopakte kan bepalen dat de verkoper de koper heeft ingelicht over het feit dat er geen geschreven overeenkomst bestaat, en dat de koper dus niet gehouden is de mondelinge huur te eerbiedigen.

B.    In de verkoopakte kan een clausule ingelast worden waardoor de verkoper aan de koper de verplichting oplegt de huur van de huurders te eerbiedigen.

C.    De notaris heeft een bijzondere voorlichtingsplicht de partijen in te lichten over de draagwijdte van de clausule aangaande het gebruik en het genot van het goed en de huurvoorwaarden.

D.    De notaris kan in de akte gewoon de bepaling opnemen dat de koper de bestaande huur zal verder zetten of zich er tegen zal verzetten, op eigen kosten en risico’s en zonder verhaal tegen de verkoper.