Notarieel examen 2001

III. Akte te verbeteren

Fouten, onjuistheden of vergetelheden : Aanhef - Verschijning - Oosprong - Prijs - Slot

OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed hoort de verkoper als eigen goed toe:

-deels (de woning, voorheen gekadastreerd sectie B nr 432/Q)om het verkregen te hebben blijkens akte verdeling verleden voor ondergetekende notaris Arendsoog, op één maart negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het 1e hypotheekkantoor Gent op twee mei nadien, boek 4532 nr 5, houdende verdeling tussen hem en zijn broers en zusters Roger, Yolande, DÈsirÈ en Violaine Van de Put, betreffende goederen door hen verkregen in de nalatenschap van hun vader Victor Van de Put, weduwnaar van Mevrouw Victorine Dupuis waarvan zij de enige wettige en reservataire erfgenamen waren, testamentloos overleden te Wetteren op vijftien mei negentienhonderd zesentachtig, en die er eigenaar van was sedert meer dan dertig jaar;

-deels (de overige percelen) om ze gevonden te hebben in de nalatenschap van zijn oom, de heer Omer Zoetekoek, te Hasselt, er overleden zonder reservataire erfgenamen na te laten op zeven december negentienhonderd vijfenzestig, en meer bepaald om hem gelegateerd te zijn bij diens eigenhandig testament, neergelegd onder de minuten van ondergetekende notaris Arendsoog bij akte van vijftien december negentienhonderd vijfenzestig.
Genoemde heer Zoetekoek was er eigenaar van sedert meer dan dertig jaar.