Notarieel examen 2001

III. Akte te verbeteren

Fouten, onjuistheden of vergetelheden : Aanhef - Verschijning - Oosprong - Prijs - Slot

Oorsprong van eigendom
-deels (de overige percelen) om ze gevonden te hebben in de nalatenschap van zijn oom, de heer Omer Zoetekoek, te Hasselt, er overleden zonder reservataire erfgenamen na te laten op zeven december negentienhonderd vijfenzestig, en meer bepaald om hem gelegateerd te zijn bij diens eigenhandig testament, neergelegd onder de minuten van ondergetekende notaris Arendsoog bij akte van vijftien december negentienhonderd vijfenzestig.

Legaatsaflevering ontbreekt

artikel 1011 BW : De legatarissen onder algemene titel moeten de afgifte vragen aan de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent; bij gebreke van zodanige erfgenamen, aan de algemene legatarissen; en bij gebreke van dezen, aan de erfgenamen die tot de nalatenschap geroepen zijn in de volgorde bepaald in de titel Erfenissen.