Notarieel examen 2001

II. Akte te verbeteren

Fouten : weggevers - dwingend rechtOntwerp van akte

Ongecontolleerde versie (twintigtal fouten):

- notaris te Elsene is territoriaal onbevoegd

- Huwelijksstelsel kan niet behouden zijn want van na 1976

- Voornamen moeten door familienaam worden voorafgegaan

- Rijksregister nummer mag enkel met toestemming pertijen worden vermeld

- Kadastrale gegevens uit vorige titel ontbreken (artikel 141 Hyp.W.) of is dit geen fout, want misschien zijn het dezelfde gegevens als thans.

- Inbezitstelling ontbreek in oorsprong van eigendom

- Gebruik tot 30 juli: last moet pro fisco geschat worden

- Verzekering van het verkochte goed kan niet vroeger eindigen (artikel 57 Landsverzekeringsovereenkomsten wet)

-

- Plaats waar de akte werd verleden wordt niet vemeld

Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ÉÉN,
Op achtentwintig april.
Voor Meester Arnold ARENDSOOG, notaris te Gent, houder van de minuut, en Meester Ingrid MADELIEFJE, notaris te Elsene.
Verschijnen :
1.    De heer Emile Emilie Joseph Victor Ghislain VAN de PUT,
geboren te Antwerpen op éénendertig april negentienhonderd vijfendertig, echtgenoot van Mevrouw Margareta Berlinda VOGELTJE, ere-magistraat, geboren te Turnhout op vijfentwintig mei negentienhonderd vijfendertig, samen wonende te 9050 Gent-Gentbrugge, Bernard Albrasdreef, 5.
De echtgenoten VAN de PUT- VOGELTJE gehuwd zijnde onder het stelsel van de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris DONKER, te Aartselaar, op één februari negentienhonderd negenenzeventig, niet behouden noch gewijzigd, zoals verklaard.
Identiteitskaart nr. 282-0987456-67, Nationaal nummer 350430-567 34
Hierna genoemd "verkoper".
En:
2.    a/ De heer DE BOUWER Georges Gaston, promotor, geboren te Brussel op tien november negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosdreef 56, echtgescheiden,
vertegenwoordigd door de heer Thierry MAGIC, hiernagenoemd, ingevolge volmacht verleden voor notaris Aristide TORCHEPOT, te Roubaix (Frankrijk) op zestien april laatst, waarvan een uitgifte aan deze akte zal gehecht blijven, kopende voor negenennegentig ten honderd onverdeeld.
    b/ De naamloze vennootschap ABC International NV, met zetel te Harelbeke, Heirweg 3, ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nr. 24568, en met BTW nr BE 412.324.567.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Arendsoog op twintig april tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien mei daarna, nr 20000510-354, kopende voor één ten honderd onverdeeld.
Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 14 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Thierry MAGIC, bestuurder van vennootschap, wonende te Harelbeke, Heirweg 3, (identiteitskaart nr 211 2586999 21) tot die functie benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden in fine van de oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd.
Hierna genoemd "koper".
De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen, tegen de prijs en voorwaarden hierna vermeld, aan de koper, die verklaart te aanvaarden.
BESCHRIJVING VAN HET GOED
Stad GENT 22e afdeling-Gentbrugge 2e afdeling
Een villa met aanhorigheden en bijgebouwen, zijnde stalling, schuur en duiventil, met er aan palende percelen weg weiland, Bernard Albrasdreef, 5, gekadastreerd onder Gent, 22e afdeling, Gentbrugge 2e afdeling, sectie B nummers 432/C, 567/x, 568/z, 570/2/f, 570/c/3, 580/g en 582, voor een gezamenlijke oppervlakte van tien hectare twee aren negentien centiaren (10ha2a19ca), en een kadastraal inkomen van vijfenzeventig duizend honderd frank (75.100 BEF)
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed hoort de verkoper als eigen goed toe:
-deels (de woning, voorheen gekadastreerd sectie B nr 432/Q)om het verkregen te hebben blijkens akte verdeling verleden voor ondergetekende notaris Arendsoog, op één maart negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het 1e hypotheekkantoor Gent op twee mei nadien, boek 4532 nr 5, houdende verdeling tussen hem en zijn broers en zusters Roger, Yolande, DÈsirÈ en Violaine Van de Put, betreffende goederen door hen verkregen in de nalatenschap van hun vader Victor Van de Put, weduwnaar van Mevrouw Victorine Dupuis waarvan zij de enige wettige en reservataire erfgenamen waren, testamentloos overleden te Wetteren op vijftien mei negentienhonderd zesentachtig, en die er eigenaar van was sedert meer dan dertig jaar;
-deels (de overige percelen) om ze gevonden te hebben in de nalatenschap van zijn oom, de heer Omer Zoetekoek, te Hasselt, er overleden zonder reservataire erfgenamen na te laten op zeven december negentienhonderd vijfenzestig, en meer bepaald om hem gelegateerd te zijn bij diens eigenhandig testament, neergelegd onder de minuten van ondergetekende notaris Arendsoog bij akte van vijftien december negentienhonderd vijfenzestig.
Genoemde heer Zoetekoek was er eigenaar van sedert meer dan dertig jaar.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.    Eigendom: De koper bekomt de volle eigendom van het goed vanaf heden .
2.    Genot - Gebruik: De verkoper verklaart dat het goed vrij is van huur en gebruik, behoudens de percelen weiland, die ten titel van gedoogzaamheid gebruikt worden door de heer LAMMETJE als hierna gezegd.
De partijen verklaren dat de woning bewoond blijft door de verkoper tot ten laatste dertig juli tweeduizend en één, zonder vergoeding.
Zo de verkoper het goed niet verlaten heeft op gezegde datum wordt de koper gemachtigd beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om het goed vrij te maken van gebruik en het ter zijner beschikking te stellen.
De verkoper verklaart en de koper erkent te weten dat de percelen weiland gebruikt worden ten titel van gedoogzaamheid, gratis en zonder pachtovereenkomst, door de heer Piet LAMMETJE, die er zijn schapen laat op grazen. Dit blijkt onder uit een door de heer LAMMETJE ondertekende verklaring en erkenning, waarbij hij zich verbonden heeft de percelen ter vrije beschikking te stellen van de eigenaar binnen de drie maanden van vanaf het eerste verzoek hieromtrent. De koper zal zijn eigen zaak maken van de opzeg van dit gebruik, mits eerbiediging van gezegde opzegtermijn van drie maanden, zonder verhaal op de verkoper en de notaris.
3.    Hypothecaire toestand: Het goed wordt verkocht onder de vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten, hypotheken en andere belemmeringen hoegenaamd.
4.    Staat van het goed: Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle eventuele gemeenschappen, zonder waarborg aangaande de staat der gebouwen, grond of ondergrond.
De koper zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding of op enige prijsvermindering noch wegens gebreken in de bouw,  zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte, elk verschil tussen deze en de werkelijke, al overtrof het 5%, zal in het voor- of nadeel van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper. De kadastrale gegevens geven enkel niet gewaarborgde inlichtingen.
De verkoper verklaart dat geen conformiteitsattest werd uitgereikt noch geweigerd.
5.    Erfdienstbaarheden: Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, durende en niet-voortdurende, zicht- en niet zichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico.
Onverminderd hetgeen in voorkomend geval in deze akte uitdrukkelijk is bepaald, verklaart de verkoper zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van het verkochte goed, en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden.
6.    Belastingen: De koper betaalt de belastingen die met betrekking tot het verkochte goed voor het lopende jaar geheven worden, in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding, zijnde één augustus tweeduizend en één.
De verkoper verklaart dat geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.
7.    Nutsvoorzieningen - roerende goederen: De verkoop omvat niet de roerende goederen, noch de aan de maatschappijen of regies toebehorende leidingen of meters welke zich eventueel in het verkocht goed bevinden.
Zijn ook niet in de verkoping begrepen de afsluitingen die door de gebruiker van de percelen weiland werden geplaatst.
De koper is verplicht alle bestaande contracten betreffende gas-, water- of elektriciteitsvoorziening of enig andere distributiedienst over te nemen.
8.    Verzekering: De koper verklaart te weten dat, indien het goed verzekerd zou zijn tegen brand en andere gevaren, deze verzekering van rechtswege eindigt drie maanden na de datum van huidige akte, en zelfs vroeger kan eindigen door het verstrijken van de duur of om andere redenen. De koper verklaart met ingang van heden zelf te zullen instaan voor de afsluiting van een verzekering van het verkochte goed en is ervan op de hoogte dat de verkoper zijn eventuele bestaande verzekering opzegt.
9. Kosten: De kosten, rechten en lonen van huidige akte zijn ten laste van de koper.
VERKLARINGEN
De koper zal zich moeten richten naar alle thans van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften die de bestemming van het goed bepalen en het met administratieve erfdienstbaarheden bezwaren.
De minuuthoudende notaris bevestigt dat hij bij brief van vijftien april tweeduizend en één het Stadsbestuur van de Stad Gent ondervraagd heeft, teneinde de algemene en stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele beschermingsmaatregelen met betrekking tot dit goed te kennen.  Deze brief werd tot op heden nog niet beantwoord.
De partijen verklaren uitdrukkelijk de akte vandaag te willen verlijden, zonder kennis te hebben gekregen van de stedenbouwkundige informatie.  De koper verklaart zelf het nodige te hebben gedaan om zich te vergewissen van de stedenbouwkundige toestand en ontslaat de notarissen van het verstrekken van verdere informatie hieromtrent
De verkoper verklaart dat er geen bouwvergunning of stedenbouwkundig attest is uitgereikt welke laat voorzien dat een bouwvergunning zou kunnen verkregen worden en dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of een vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, op te richten.
De instrumenterende notaris verklaart:
-    dat de stad waar bovenbeschreven goed is gelegen, nog niet beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister;
-    dat er derhalve voor het onroerend goed geen stedenbouwkundig uittreksel kan worden uitgereikt.
    art. 99 D.O.R.O bepaalt dat: “... (Nota voor de kandidaten : het artikel 99 DORO wordt geacht hier in zijn geheel  overgenomen te zijn)”.
Verdeling.
Daar door huidige verkoping de grotere eigendom van de verkoper wordt gesplitst, heeft de minuuthoudende notaris een plan van de verdeling opgestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent en de gemachtigde ambtenaar van de Administratie van Ruimtelijke en Ordening en Stedenbouw, bij aangetekende brieven van één april laatstleden, met opgave van de bestemming van het goed als volgt: villa met aanhorigheden, tuin,en weiland . Deze besturen hebben binnen de wettelijke termijn van twintig dagen niet geantwoord.
De minuuthoudende notaris verklaart dat voor de verdeling geen verkavelingsvergunning of bouwvergunning werd afgegeven en dat, behoudens overlegging van een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen worden verkregen, hij geen verzekering geeft betreffende de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.
BODEMSANERINGSDECREET
1.    De partijen erkennen dat ondergetekende  notaris Arendsoog hen toelichting gegeven heeft bij artikel 37 en volgende van het Bodemsaneringsdecreet en van zijn uitvoeringsbesluiten, en hen gewezen heeft op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.
Hierna heeft de verkoper verklaard dat er op de grond van of in voorschreven goed bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3§1 van het Bodemdecreet.
2.    Met betrekking tot voorschreven goed werden door de OVAM op negenentwintig april tweeduizend de bodemattesten afgeleverd voor alle vermelde percelen waarvan de inhoud telkens luidt als volgt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM. Opmerking : Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3§1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten.".
De koper wordt erop gewezen dat dergelijke blanco-attesten geen zekerheid geven dat het onroerend goed niet is aangetast door bodemverontreiniging.
Partijen verklaren dat vóór de ondertekening van huidige akte tussen hen een onderhandse overeenkomst werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de bodemattesten zullen worden afgeleverd door de OVAM waaruit blijkt hetzij dat voor het goed geen gegevens beschikbaar zijn hetzij dat geen bodemverontreiniging werd vastgesteld.
Partijen verklaren dat de voormelde bodemattesten voldoen aan de gestelde voorwaarde. De koper verklaart dat hij vóór het verlijden van huidige akte op de hoogte werd gebracht van de inhoud van vermelde  bodemattesten.
Voorzover voorgaande verklaring ter goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.
PRIJS EN BETALING
Na lezing te hebben gekregen van artikel 203 eerste lid van het Wetboek der Registratierechten verklaren de partijen deze verkoop te hebben gedaan en aangenomen mits de prijs van VIJFENTWINTIG MILJOEN FRANK (25.000.000 BEF).
De verkoper verklaart deze som ontvangen te hebben als volgt:
-    voorafgaandelijk aan deze: tien miljoen frank.
-    op heden het saldo, of 15.000.000 BEF, door middel van een gecertifiÎerde bankcheque op de bank FORTIS, nr 56.9876 van de rekening nr 290-521000-17
Waarover volle en definitieve kwijting, onder voorbehoud van incassering.
VERKLARING PRO FISCO- BEROEPSPERSOON
De koper sub a/, de heer DE BOUWER verklaart te willen genieten voor de vermindering der registratierechten voorzien voor de beroepskoper en verklaart:
-    de hoedanigheid van beroepspersoon te hebben ingevolge verklaring afgelegd op het registratiekantoor Gent 2 op vierentwintig november tweeduizend onder legger 60/3/55;
-    de vereiste waarborg te hebben gesteld.
Hij verklaart dat het op het door hem gekocht onverdeeld deel het toepasselijk tarief inzake registratierechten dus 5% bedraagt.
EINDVERKLARINGEN
Na voorlezing te hebben gekregen van artikelen 62 § 2 en 73 van het BTW-wetboek, heeft de verkoper, op vraag van ondergetekende notaris-minuuthouder, verklaard:
-    dat hij geen belastingplichtige is voor de toepassing van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
-    dat hij binnen de vijf jaar vóór heden geen gebouw onder BTW-regime heeft vervreemd;
-    geen deel uit te maken van een tijdelijke of feitelijke vereniging die BTW-plichtig is;
-    niet onderworpen te zijn aan collectieve schuldenregeling.
De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notarissen hen naar behoren hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte, en hen op een onpartijdige wijze raad hebben verstrekt. Zij verklaren de overeenkomst, voorwerp van deze akte, en de eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden.
De notaris-minuuthouder heeft de comparanten geïdentificeerd aan de hand van opzoekingen in het Rijksregister en waarmerkt de meldingen aangaande de burgerlijke staat van de partijen -natuurlijke personen op zicht van hun trouwboekje.
WAARVAN AKTE
Verleden op plaats en datum als gezegd.
En na gedane voorlezing door de notaris-minuuthouder, hebben de partijen, in persoon of vertegenwoordigd als gezegd, samen met de tussenkomende en wij, notarissen, deze akte getekend.


Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007