Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

1. Welke procedure bij wijziging huwelijksvermogensstelsel
2. De wettelijke erfgenamen
3. Herroepbaarheid van schenking tussen samenwonenden
4. Verkoop van aandelen aan eigen kind met voorbehoud van vruchtgebruik
5. Aanvaarding van een schenking aan een minderjarige
6. Borgstelling en wettelijke indeplaatstselling
7. Internationaal huwelijksvermogensstelsel
8. Restlegaat
9. Uitvoerbare kracht kredietakte
10. Erfdienstbaarheid van riolering
11. Aansprakelijkheid notaris bij opstellen erfenisaangifte
12. Omzetting vruchtgebruik langstlevende
13. Plaatsvervulling en grootst beschikbaar deel
14. Apostille
15. Confraterneel gedrag, ambtsverlening.
16. Indexatie woninghuurovereenkomst
17. Vaste datum van een handgift
18. Gevolgen tegenover derden van buitenlandse echtscheiding
19. Identificatie van partijen
20. Uitsluitende bevoegdheid van een Belgische notaris is Belgie
21. Viseren van het repertorium
22. Kennisname door registratie van inhoud eigenhandig testament
23. Aanwezigheid vrederechter bij gerechtelijke verkoop
24. Recht van toewijzing bij voorrang
25. Ereloon krediet
26. Minnelijk vereffenings-akkoord
27. Betaling loon door notaris(opvolger)
28. Commandsverklaring
29. Voorkooprecht van de pachter
30. Totstandkoming verkoop en opschortende voorwaarde


Andere jaren waarin meerkeuzevragen werden gesteld: 2002 - 2003 - 2004 - 2005.

2001 was het enige jaar waarin Juist-fout / Ja-neen vragen werden gesteld.

Vanaf 2006 werden vooreerst korte vragen gesteld: 2007