Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.28. vraag - antwoord:  

Bij een vrijwillige openbare verkoping wordt een goed toegewezen aan de heer Henry Lecomte, onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van een conventioneel recht van hoger bod (geregeld volgens de bepalingen van art. 1592 en volgende Ger.W.). De heer Henry Lecomte verklaart aan de notaris dat hij waarschijnlijk command zal verklaren en vraagt hem hoe te werk te gaan.
Wat moet de notaris hem antwoorden om te vermijden dat een registratierecht geheven wordt op een tweevoudige eigendomsoverdracht?

A. De akte van commandsverklaring moet verleden worden binnen de 24 uur na de toewijzing en binnen dezelfde termijn ter registratie worden aangeboden of betekend aan de ontvanger van Registratierechten betekend bij deurwaardersexploot.

B. Er kan in dit geval geen akte van kommand verklaring verdelen worden doch kan een akte van overdracht van het voorwaardelijk recht verleden worden vóór het verstrijken van de termijn van hoger bod.

C. De akte van kommandsverklaring moet verleden worden bij gerechtsdeurwaarder exploot of bij notariële akte en betekend worden aan de Ontvanger van Registratierechten uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop de termijn voor het hoger bod verstrijkt.

D. De akte van kommandsverklaring moet verleden worden door de notaris die het Proces-Verbaal van hoger bod opstelde of aan hem betekend worden, en moet ontvangen / verleden worden voor het verstrijekn van de termijn voor hoger bod.