Notarieel examen 2002

Open vragen

I.5. Vraag - antwoord : Maria Bernard, weduwe, is overleden op 2 november 2001, op de gezegende
leeftijd van 99 jaar. Haar enige erfgenamen zijn haar zoon André, en haar twee kleinkinderen, Louisa en Kevin Vanbinnen, weeskinderen van de oudste dochter van Maria. Zij zijn allen meerderjarig, en geven opdracht aan de bank Delux om het batig saldo van de lopende rekening van de overledene over te schrijven op een bankrekening van Mter Jan Denis, notaris te Herstal, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap.
Op 7 december 2001 wordt diens rekening gecrediteerd met euro 6.310. De erfgenamen hebben de notaris verzocht de begrafeniskosten te betalen (1.800 euro), wat hij gedaan heeft. Behalve de kosten en ereloon van de akte van bekendheid (150 euro) heeft de notaris geen verdere uitgaven gedaan voor rekening van de nalatenschap of van de erfgenamen.
Op 6 januari 2002 stuurt de notaris een ontwerp van verdeling aan de erfgenamen, waaruit blijkt dat hij voornemens is hen de volgende bedragen uit te betalen : aan André 2.180 euro, en aan Louisa en Kevin, elk 1.090 euro. André en Louisa geven hun akkoord per kerende post. Na twee weken heeft Kevin nog steeds niet geantwoord. Uit voorzichtigheid heeft de notaris de drie overschrijvingsformulieren ingehouden, en hij stuurt een herrinneringsbrief aan Kevin.
Was notaris Denis wettelijk verplicht om het totaalbedrag dat in zijn bezit gebleven was, over te schrijven op een speciale rekening (rubriekrekening ?) Motiveeruw antwoord.

JA / NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivering :