Notarieel examen 2002

Open vragen

I.6. Vraag - antwoord :
De Burgerlijke Rechtbank van Dendermonde heeft op 7 mei 2001 de echtscheiding van de echtgenoten Leon Arnieul – Sophie Meyer uitgesproken. In het kader van de gerechtelijke verdeling die door de rechtbank bevolen werd, vraagt de exechtgenote
de toewijzing van de gezinswoning.
Leon Arnieul vraagt zelf niet om zulke toewijzing (voor zichzelf), doch hij verzet zich tegen de vraag van zijn ex-echtgenote. Hij beweert dat het verzoek van preferentiële toewijzing slechts uit loutere boosaardigheid ingediend werd, om hem te benadelen. Als argument voert hij tevens aan dat Sophie Meyer de opleg niet zou kunnen betalen. Hij dreigt met het instellen van een vordering tegen de notaris die belast werd met de verdeling van de goederen van de ex-echtgenoten indien de notaris de laatste preferentiële toewijzing aanvaardt in zijn ontwerp van verdeling.
Wat moet de notaris doen ingeval van zulke “ post-echtelijke ruzie ” ?