Notarieel examen 2002

Open vragen

I.8. Vraag - antwoord : Achiel Van Achter, een rijke en ongehuwde grondeigenaar, is overleden te
Veurne op 28 februari laatsleden. Vier dagen later begeven zijn drie neven en nicht, Arnold, Anton en Anna, zijn enige wettige erfgenamen, zich naar het kantoor van notaris Philippe Schicks, met standplaats te Koksijde, voor de voorlezing van het testament van hun oom. Mr Schicks licht hen in over de testamentaire beschikkingen van de overledene. Achiel Van Achter stelt er zijn nicht Anna als algemeen legataris aan voor alle goederen die deel uitmaken van zijn nalatenschap; voorts laat hij zijn katten na aan Arnold en zijn parkieten aan Anton… Nadat de neven het kantoor verlaten hebben met slaande deuren, overhandigt de notaris aan Anna een expeditie van het testament die hij voor haar had klaargemaakt.
Gisteren kwam Arnold Van Achter bij de notaris en vroeg vriendelijk of hij de handtekening van zijn oom mocht nakijken. Mr Schicks, ontstemd maar toch inschikkelijk, vroeg zijn secretaresse de minuut van de akte te gaan halen. Op het ogenblik dat de secretaresse het testament wil overhandigen, rukt Arnold het uit haar handen en scheurt het in vier stukken. Aan de verbouwereerde notaris en secretaresse verklaart hij vervolgens : “Nu is er geen testament meer! Ik eis mijn wettelijk deel : één derde van het vermogen van Nonkel Achiel!”
Mr Schiks vraagt U vandaag wat hij in dergelijk geval mag en wat hij niet mag doen, om deze zaak te regelen. Wat zou U hem antwoorden?

A. Wat hij mag doen :

B. Wat hij niet mag doen :