Notarieel examen 2002

II. Akte te verbeteren


Fouten: Aanhef - Verschijning - Oorsprong - Slot

- Neerlegging onderhandse testament ontbreekt

- Melding legaatsaflevering ontbreekt


OORSPRONG VAN EIGENDOM

Oorspronkelijk behoorde bovenbeschreven goed toe aan de Heer Frans DE BUSSCHERE, verkoper enerzijds sub A, op dat ogenblik ongehuwd, voor een onverdeelde helft in volle eigendom, en aan de Heer Jozef Fernand VAN CALOEN, ingenieur te Wilrijk, voor de wederhelft in volle eigendom, om het aangekocht te hebben van de heer Jan HOET, ambtenaar te Gent, ingevolge akte verleden voor Meester Olivier DEWEERDT, met standplaats te Gent, op zesentwintig juli negentienhonderd zeven en zestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op een augustus volgend, volume 7857, nummer 12. De Heer Jozef VAN CALOEN, voornoemd, in leven ongehuwd, is overleden te Wilrijk, op acht april negentienhonderd vijfennegentig, zonder reservataire erfgenamen na te laten. En blijkens zijn onderhands testament, gedagtekend te Wilrijk, op negen december negentienhonderd tweeënnegentig, neergelegd onder de minuten van notaris VAN DER STOCK, te Wilrijk, blijkens akte van zijn ambt de dato twee mei negentienhonderd vijfennegentig, heeft de overledene zijn broeder, de Heer Victor-Leopold VAN CALOEN, jurist, te Antwerpen tot zijn algemeen legataris aangesteld, op last voor hem verschillende bijzondere legaten af te leveren, waaronder een legaat van zijn onverdeelde helft in volle eigendom in bovenbeschreven goed ten voordele van zijn neef, de Heer Jan Edward VAN CALOEN, verkoper voornoemd sub B. De koper zal zich moeten vergenoegen met de eigendomsvestiging die voorafgaat en zal geen andere eigendomstitel kunnen eisen dan een uitgifte dezer.

Examenvragen inzake familierecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006