Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules

III.4.  Mijnheer en mevrouw Platzak hebben op 9 januari 2002 in aanwezigheid van de medewerker van notaris O. Zodruk een onderhandse overeenkomst ondertekend  voor de verkoop van hun huis gelegen te Veurne aan de heer en mevrouw Ryckmans, mits de prijs van 37.000 euro. De overeenkomst vermeldt dat het goed verkocht wordt “ voor vrij en onbelast van alle hypotheken ” en stelt de overhandiging vast van een waarborgsom van 1.860 euro te blokkeren op het kantoor van de notaris. De medewerker van de notaris heeft geen enkele toelichting gegeven over de draagwijdte van de clausule “ voor vrij en onbelast… ”.
    Naderhand blijkt uit de hypothecaire en fiscale opzoekingen dat belastingen verschuldigd zijn tbv  28.400 euro, alsook een saldo van een hypothecaire lening ten belope van 25.000 euro! Vanzelfsprekend wensen noch de fiscus, noch de hypothecaire schuldeiser te verzaken aan hun rechten. Na nazicht van hun beschikbare tegoeden, blijken de echtgenoten Platzak niet bij machte om behoudens de totale verkoopprijs meer dan 8.500 euro op te brengen voor de terugbetaling van de uitstaande schulden.
    De heer en mevrouw Ryckmans dagvaarden notaris Zodruk in aansprakelijkheid omwille van de “ fout ” van de medewerker, te weten : geen toelichting te hebben gegeven over de draagwijdte van de clausule “ voor vrij en onbelast ”.
    Twee vragen worden u gesteld :

A.    Welke clausule had de medewerker in dergelijk geval kunnen toevoegen in de verkoopovereenkomst om iedere aansprakelijkheid te vermijden omwille van het bestaan van schulden in hoofde van de verkopers ?

B.    Is de notaris aansprakelijk tegenover de kopers voor het gebrek aan toelichting door zijn medewerker ?

A.    Inhoud van de clausule :
...
B.    Over de aansprakelijkheid van de notaris :
...