Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules

III.5. Vraag - antwoord : Piet Haalman, Jan Griset en Dominique De Ret, allen van Belgische nationaliteit, raadplegen vandaag notaris De Simpelaere met standplaats te Wittekerke. Zij willen samen een naamloze vennootschap oprichten met als maatschappelijk doel de ontwikkeling en de exploitatie van een nieuwe zoekmotor voor opzoekingen op het internet.
In deze NV zouden ze een maatschappelijk kapitaal van 63.000 euro inbrengen, volledig onderschreven en volstort. Zij zullen aandeelhouder zijn van de vennootschap ieder ten belope van 1/3de.
Om de stabiliteit van het aandeelhouderschap te waarborgen en het onderling evenwicht veilig te stellen, wensen zij vooreerst dat gedurende de periode die nodig is voor de ontwikkeling van hun produkt, geen van de drie aandeelhouders zijn aandelen kan overdragen, zowel onderling als aan derden. Daarnaast wenst elk van de drie vennoten een mandaat als bestuurder te bekleden, zodat een breuk in de verstandhouding tussen de aandeelhouders nooit tot een gedwongen ontslag kan leiden.
Wat moet notaris De Simpelaere antwoorden aangaande de juridische mogelijkheid om aan die wensen tegemoet te komen ? Hoe moet hij de clausules of de overeenkomst formuleren die hij ter ondertekening zal voorleggen ?

A. Over de juridische mogelijkheid om de wensen van zijn cliënten uit te werken :

B. Over de statutaire bepalingen van de overeenkomst :