Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

1. Aan welke waarde moet een inbreng van roerende goederen worden gedaan?
2. Woonplaats van een onbekwaamverklaarde.
3. Integerale voorlezing van de notariele akte bij doofstomme
4. Stedenbouwkundige splitsing van een tuin
5. Nationaliteitsconflict
6. Toepassingsgebied handelshuurwet
7. Verkoop van onroerend goed deel toebehorend aan een minderjarige
8. Weigering tot betaling van onkosten aangifte van nalatenschap
9. Verkoopsvoorwaarden bij uitvoerend beslag op onroerend goed
10. Registratierecht toebedeling na ontbinding bvba
11.Keuze rechtsvorm vennootschap
12. Faillissement tijdens uitvoerend beslag op onroerend goed
13. Uitvoeringsereloon testament
14. Weigering eedaflegging bij boedelbeschrijving
15. Basisakte en reglement van mede-eigendom
16. Schulden van de overledene
17. Vertegenwoordiging vzw
18. Voorkooprecht van de pachter: ambtsweigering?
19. Klacht over werking notariskantoor
20. Begin van een naamloze vennootschap
21. Notarieel Fonds
22. Internationaal huwelijksvemogensstelsel
23. Getuigen bij testament
24. Brief bank inzake opheffing hypotheek bij verkoop
25. Afloopsysteem voor afvalwater buur
26. Vast gedeelte maatschappelijk kapitaal
27. Tarief registratierechten schenking familienonderneming
28. Ouderlijk gezag en openvallen voogdij
29. Klein beschrijf
30. Onderwerping cvba aan Belgisch recht

Instructies bij de meerkeuzevragen van 2002: er is telkens 1 juist of 'beste' antwoord.

Andere jaren waarin meerkeuzevragen werden gesteld: 2001 - 2003 - 2004 - 2005.

Vanaf 2006 werden vooreerst korte vragen gesteld: 2007