Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.12. Vraag - antwoord: Notaris Jan Peperkoek, met standplaats te Vilvoorde, is gelast met een onroerende beslagprocedure van een woning die eigendom is van de Heer Veldekens. Na het opstellen en betekenen van de verkoopsvoorwaarden en het verspreiden van de aankondigingen laat hij de
aanplakbiljetten al hangen. Dan verneemt hij dat de beslagene gisteren failliet werd verklaard!
Wat moet de notaris doen ?

A. hij moet hoe dan ook onmiddellijk de procedure stopzetten.

B. hij mag met de procedure doorgaan voor rekening van de massa.

C. hij mag met de procedure doorgaan als hij handelt op uitdrukkelijk verzoek van de vervolgende schuldeiser(s), betekend bij ter post aangetekende brief.

D. de curator contacteren en hem verzoeken aan de voorzitter van de handelsrechtbank zetelend in kort geding, te vragen of de procedure openbare verkoop al dan niet moet worden stopgezet.