Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.14. Vraag - antwoord: Bij de afsluiting van een boedelbeschrijving van de goederen die wijlen Richard Leeuwenhart nalaat aan zijn kinderen Gerard (26 jaar), Sylvie (22 jaar) en Luk (17 jaar), stelt de instrumenterende notaris, Mr Liliane St-Pierre, met standplaats te Mechelen vast dat Gerard weigert de eed, die volgens de wet verplicht is, af te leggen.
Hoe moet de notaris dit probleem oplossen?

A. hij neemt enkel de eed af van de partijen die vrijwillig tot deze formaliteit overgaan en akteert in zijn proces-verbaal de weigering van Gerard om de eed af te leggen ;

B. hij neemt de eed af van de partijen die dit willen doen, akteert dat een partij dit weigert en wendt zich tot de vrederechter om dit probleem te regelen

C. hij legt klacht neer tegen de weigerende partij bij de procureur des konings

D. hij nodigt de weigerende partij uit bij gerechtsdeurwaardersexploot om de eed af te leggen en, in geval van weigering, stelt hij een proces-verbaal op van afwezigheid of weigering dat hij neerlegt bij de rechtbank van eerste aanleg.