Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.17. Vraag - antwoord: Notaris Johan Daisne met standplaats te Tervuren, wordt verzocht een verkoopakte te verlijden bij dewelke de vereniging zonder winstbejag “Notariaat Tennisclub” met zetel te Brussel een huis waarvan zij eigenaar is verkoopt aan een particulier. De onderhandse verkoopovereenkomst werd getekend op 24 januari 2002. De authentieke akte zal verleden worden op 12 maart 2002.
Een clausule in de statuten bepaalt dat de Raad van Beheer exclusief bevoegd is voor al wat niet door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering. De statuten voorzien eveneens dat het dagelijks bestuur van de vereniging uitsluitend en gezamelijk uitgeoefend wordt door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Geen enkele bepaling in de statuten vereist de gekwalificeerde meerderheid voor stemmingen in de schoot van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer.
Wie moet de akte tekenen in naam van de V.Z.W.?

A. de meerderheid van de werkende leden.

B. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

C. De meerderheid van de beheerders.

D. Een gevolmachtigde die hiertoe door de Algemene Vergadering wordt aangesteld