Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.18. Vraag - antwoord: Jules Canon, eigenaar van een landbouwgrond in Klemskerke, heeft het voorstel aanvaard van Achiel Deboer, landbouwer, om een authentieke pachtovereenkomst te sluiten met betrekking tot de grond, op voorwaarde dat Achiel Deboer in de akte afstand zou doen van het recht van voorkoop.
Zij dragen de notaris Jean Marie Detweedekker met standplaats te Klemskerke om de akte te passeren.

Wat moet de notaris doen ?

A. Zijn ambt weigeren indien de partijen volharden in hun eis om in de akte een clausule op te nemen van afstand van recht van voorkoop.

B. De akte verlijden en hierbij de wil van de partijen eerbiedigen, zonder hen echter de clausule af te raden vermits hij weet dat deze toch als niet geschreven zal worden beschouwd.

C. De akte verlijden en de gewenste clausulen erin te lassen op vraag van de partijen met vermelding dat deze behoorlijk geïnformeerd werden over de juridische draagwijdte van de clausule.

D. De akte verlijden en hierin de clausule die door de partijen gevraagd werd inlassen, na de partijen zowel mondeling als schriftelijk (per aangetekend schrijven) te hebben gewezen op de nietigheid van de clausule.

Examenvragen inzake huurrecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006