Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.7. Vraag - antwoord: Arthur Anderson is overleden te Mechelen, op 27 november 2001. De erfgenamen van zijn nalatenschap zijn zijn vijf kinderen die voortspruiten uit zijn huwelijk met Monique Vandevel, overleden in 1987 : Albert (geboren in 1974), Julie (geboren in 1978), Margot (geboren in 1982), Eric (geboren in 1985) en tenslotte Benjamin (geboren in 1986).

De erfgenamen gaan akkoord om over te gaan tot de openbare verkoop van het enige onroerend goed in de nalatenschap – een herenhuis dat gewaardeerd wordt op 410.000 euro – om uit onverdeeldheid te treden. Welke procedure moet gevolgd worden ?

A. Ze moeten zich richten tot de territoriaal bevoegde vrederechter, die een notaris zal aanstellen indien hij beslist om de verkoop toe te staan.

B. Ze moeten zich wenden tot de territoriaal bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg die, indien hij de verkoop toestaat, een notaris zal aanstellen.

C. Ze moeten hun notaris vragen om een lastencohier op te stellen, en vervolgens deze laten homologeren door de Rechtbank van Eerste aanleg.

D. Ze moeten de Vrederechter vragen om het lastenkohier opgesteld door hun notaris, goed te keuren.