Notarieel examen 2003

Open vragen

I.7. Vraag - antwoord:

Op 4 juli 2002 is de heer Gaston Meyskens. overleden te Brussel, waar hij reeds
70 jaar verbleef. Blijkens zijn authentiek testament werd zijn nalatenschap gelegateerd
aan zijn twee neven de heer Piet Grootzoon, te Leuven, en de heer Mark Kleinzus, te Tienen. Hoofdbestanddeel van de nalatenschap is een belangrijk aantal aandelen van
een vennootschap op de Brusselse beurs genoteerd en deel uitmakend van de Bel 20.
Op 27 november 2002 stelt notaris Willy De Beurck, die de erfenisaangifte
opstelt, vast dat de aandelen de helft van hun waarde verloren hebben ten opzichte van
de kwotering op de dag van het overlijden, dermate dat de verschuldigde
successierechten de huidige waarde te boven zullen gaan.
En daar de erfgenamen reeds daden stelden waaruit blijkt dat zij de nalatenschap
aanvaardden, kunnen zij er niet meer aan verzaken. Zij vragen aan de notaris een
omstandig en gemotiveerde verklaring in te lassen in de aangifte, die verantwoordt dat
de huidige waarde wordt aangegeven. Wat doet de notaris ? Motiveer uw antwoord.