Notarieel examen 2003

II. Akte te verbeteren


VERGELIJKEND EXAMEN 2003 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAATNOTARISSEN

SCHRIFTELIJK GEDEELTE - Brussel, Zaterdag 8 maart 2003 (voormiddag)

Vragenlijst nr II : te verbeteren akte

Deze vraag wordt op 20 punten gekwoteerd.

Nota - Ontwerp van akte - Fouten

Hierna vindt u een ontwerp van een notariële akte van handelshuur. De verhuurder en de boekhouder van de huurder hebben samen een voorstel van huurovereenkomst voorbereid, die zij vervolgens hebben overgemaakt aan de klerk van de notaris, Bart DE MISSER, die –spijtig genoeg – niet zeer onderlegd is in deze materie. Hij heeft dit voorstel naar best vermogen doorgenomen en, waar hij dit nodig vond, aangepast en geherformuleerd en aldus een ontwerp van notariële akte voorbereid. Tevens heeft hij een korte toelichtende nota opgesteld.

De hierna volgende akte bevat vijfentwintig inhoudelijke fouten. Het gaat duidelijk om juridische onjuistheden of misvattingen. Deze fouten behoren tot zeer uiteenlopende rechtsdomeinen.
U dient twintig fouten (niet meer) aan te geven, en voor elke fout een korte uitleg van
twee tot vijf lijnen te geven. Gelieve telkens duidelijk het nummer van het artikel in de
notariële akte te vermelden waarin volgens u de fout vervat ligt. Gaat het om een fout in het
begin of op het einde van de akte, dan vermeldt u respectievelijk “aanhef” of “slotformule”.
U mag er van uitgaan dat deze akte alle noodzakelijke en/of door partijen gewenste clausules bevat. U laat taal– of spellingsfouten buiten beschouwing. U dient geen vormelijke fouten op te sporen, zoals het gebruik van hoofdletters, het gebruik van cijfers en letters of het openlaten
van blanco-lijnen.
De tekst van sommige artikelen (of onderdelen van artikelen) is niet weergegeven. Deze clausules worden verondersteld correct en volledig te zijn geredigeerd. De weglating van deze tekst mag dan ook niet worden beschouwd als een fout.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de door de partijen gewenste afwijkingen
van de wettelijke regeling. Er dient geval per geval te worden nagegaan of de betrokken
afwijking of verzaking mogelijk is en of zij correct werd geformuleerd.