Vragenlijst nr II : Te verbeteren akte - Deze vraag wordt op 20 punten gekwoteerd.

Ontwerp van akte - Fouten

Nota opàgesteld door Bart de Misser

1. Partijen wensen een handelshuurovereenkomst te sluiten met een duur van zevenentwintig jaar. Gelet op de duur van meer dan negen jaar, dient een notariële huurakte te worden verleden met het oog op de tegenstelbaarheid aan derden van deze huur (art. 1 Hypotheekwet).

2. De verhuurder is de heer Bart POENSCHEPPERS, die gehuwd is zonder huwelijkscontract. Het verhuurde goed behoort tot het gemeenschappelijk vermogen.

3. De huurder is de heer Jan BOULANGER, die gehuwd is onder scheiding van goederen. Hij zal in het gehuurde goed een bakkerij uitbaten. Zijn echtgenote is geen mede-exploitant.

4. Het verhuurde goed is een ruim appartement, gelegen op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw dat valt onder de Wet op de gedwongen medeeigendom van gebouwen
of groepen van gebouwen

5. Op het verhuurde goed rust een hypotheek als waarborg voor een door de verhuurder aangegaan hypothecair krediet.

6. Het verhuurde goed zal door de huurder hoofdzakelijk gebruikt worden voor zijn kleinhandel en bijkomstig als woning-hoofdverblijfplaats. De verhuurder gaat akkoord met dit gemengd gebruik.