Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.29. Vraag - antwoord:
Notaris Trillebours werd bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde aangesteld om over te gaan tot de openbare verkoping van de gezinswoning van de gefailleerde fruitverkoper Fred De Bakker (Oude Veerstraat, 8, Ronse). Deze woning is een eigen goed van Fred De Bakker, die het voor zijn huwelijk heeft aangekocht. De echtgenoten De Bakker-Deblonde zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract, welk stelsel niet gewijzigd werd. Beide zijn ingeschreven in het bevolkingsregister op dit adres.
De hypotheekstaat vermeldt een inschrijving in het voordeel van de Plus-Bank, te Antwerpen, alsook de inschrijving door de curator genomen ten voordele van de massa van de schuldeisers.

Eén enkel van de volgende beweringen is juist. Dewelke?

A. De notaris zal de hypothecaire schuldeiser, de gefailleerde en zijn echtgenote moeten
aanmanen om kennis te nemen van het lastenkohier en aanwezig te zijn op de toewijzing.

B. De notaris zal de gefailleerde, zijn echtgenote en de hypothecaire schuldeiser moeten
aanmanen om aanwezig te zijn op de openbare verkoping.

C. De notaris zal de hypothecaire schuldeiser en de echtgenote van de gefailleerde moeten
aanmanen om aanwezig te zijn op de openbare verkoping.

D. De notaris zal de hypothecaire schuldeiser moeten aanmanen om aanwezig te zijn op de
openbare verkoping.