Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.3. Vraag - antwoord: Romain Buysse, 5 jaar oud, is geboren uit het huwelijk van Kamiel Buysse en Simonne Loveling. Het echtscheidingsvonnis tussen deze echtgenoten werd uitgesproken op 15 mei 2002 en heeft de ouderlijke macht toevertrouwd aan de moeder alleen.
Margriet Loveling, zuster van Simonne, is ongehuwd en heeft geen kinderen. Zij heeft de kleine Romain onder haar bescherming genomen. Zij brengt Simonne op de hoogte van haar voornemen aan Romain de blote eigendom van haar woonhuis te schenken, waarvan zij zich het vruchtgebruik wil
voor behouden.
Simonne Loveling vraagt raad aan notaris Angelina Boudernie over de te volgen procedure. Wat zal de notaris haar antwoorden?

A. Noch Kamiel Buysse, noch de vrederechter dienen hun toelating te geven: Simonne Loveling mag zelf de schenking aan haar zoontje aanvaarden.

B. Voorafgaandelijk aan de schenking moet Simonne Loveling de machtiging vragen van de  rederechter van de woonplaats van het kind om in naam van het kind de schenking te aanvaarden.

C. Vooreerst dient de toelating van Kamiel Buysse bekomen worden omdat hij het controlerecht op het beheer van de goederen van zijn minderjarige zoon heeft behouden; daarna moet de machtiging van de plaatselijk bevoegde vrederechter bekomen worden.

D. Kamiel Buysse en Simonne Loveling moeten samen de schenking aanvaarden; de machtiging van de vrederechter is echter niet nodig.