Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.6. Vraag - antwoord: Catherine Demey, weduwe van Karel Dekeyzer, oefent de ouderlijke macht uit over haar drie minderjarige kinderen en beheert hun goederen. Zij weet dat zij kanker heeft en dat haar gezondheidstoestand haar in de onmogelijkheid stelt om haar taak verder uit te oefenen.
Zij vraagt raad aan haar notaris over de te volgen procedure in het belang van haar kinderen.
Welke van de vier volgende procedures zal de notaris aanraden?

A. Bij verzoekschrift aan de plaatselijke bevoegde rechtbank van eerste aanleg voor haar de aanstelling vragen van een gerechtelijk raadsman.

B. Bij verzoekschrift aan de plaatselijk bevoegde vrederechter de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder vragen.

C. De plaatselijk bevoegde procureur des Konings aanschrijven en hem verzoeken de rechtbank van eerste aanleg te vatten ten einde de onmogelijkheid vast te stellen voor Mw Demey om de ouderlijke macht verder uit te oefenen.

D. Zich richten tot het OCMW om de hulp van een sociale assistente te bekomen die Mw Demey zal helpen om gedurende haar ziekte haar budget beter te beheersen.