Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord: Bij het overlijden van Piet Endewind, enige zaakvoerder van de BVBA Pharao, heeft de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap haar belangrijkste vennote, de NV Nobody als nieuwe zaakvoerder aangesteld. Deze laatste heeft de Amerikaan Ben Nieman aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor deze opdracht. Volgens de statuten van de NV Nobody wordt deze vennootschap geldig vertegenwoordigd bij alle akten waar een ministerieel ambtenaar optreedt door de gedelegeerd bestuurder. Als gedelegeerd bestuurder werd de Noor Thor Heyder aangesteld.
Mter Yves Deprez, notaris te Brussel, moet de verkoopakte verlijden door de BVBA Pharao van een perceel industriegrond aan de Heer Arthur Bonhomme. Ben Nieman is gehospitaliseerd in het universitair ziekenhuis te Gent ingevolge een rugletsel.

De notaris heeft twijfels over de oplossing. Welke is de juiste?

A. Thor Heyder, gedelegeerd bestuurder van de NV Nobody, zal de akte tekenen in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van deze vennootschap die zelf zaakvoerder is van de BVBA Pharao.

B. Daar alleen natuurlijke personen zaakvoerders van een BVBA kunnen zijn, moet onverwijld een buitengewone algemene vergadering van de BVBA Pharao samenkomen om een nieuwe zaakvoerder aan te stellen die dan de akte zal kunnen tekenen.

C. De raad van bestuur van de NV Nobody, optredend als college, kan, bij éénparigheid van haar drie leden, Ben Nieman vervangen: de verkoopakte zal aldus geldig getekend worden door de drie leden van de raad van bestuur van de NV Nobody.

D. Ben Nieman kan zich niet verplaatsen, maar kan een notariële volmacht tekenen waarbij hij aan een gevolmachtigde zijn machten delegeert om namens de BVBA Pharao de verkoopakte te tekenen.