Notarieel examen 2004

Open vragen

I.8. Vraag - antwoord :

Mter Piet Frelon, notaris te Ukkel, wordt aangesteld om over te gaan tot de openbare verkoop op uitvoerend onroerend beslag van een handelseigendom, restaurant de “Brusselse Pier” te Brussel, Beenhouwerstraat, 15. Bij het lichten van de hypotheekstaat stelt hij vast dat het goed bezwaard is met een hypothecaire inschrijving ten voordele van de UBU bank, genomen op 14 december 2002, gevolgd op 2 december 2003 door de overschrijving van het beslagexploot, ten verzoeke van deze bank.
Vóór hij het lastenkohier opstelt legt hij een bezoek af ter plaatste en stelt vast dat het restaurant uitgebaat wordt door een zekere Alfred Petit. De uitbater verklaart hem dat hij het restaurant uitbaat sedert 1 juni 2003 en vertoont hem een handelshuurovereenkomst gedagtekend op 30 mei 2003, geregistreerd op 15 december 2003. Hij voegt er aan toe dat hij, bij eventuele verkoping, beroep zal doen op de toepassing van art. 12 Handelshuurwet.

Wat moet Mter Frelon in zijn lastenkohier vermelden met betrekking tot het gebruik van het goed en welke informatie dient hij hieromtrent aan de kandidaat-kopers te geven ?

Verantwoord uw antwoord in rechte :