Notarieel examen 2004

II. Akte te verbeterenVERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAATNOTARISSEN

SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, Zaterdag 6 maart 2004 (voormiddag)

Vragenlijst nr. II :  Te verbeteren akte : Fouten

Deze vraag wordt op 25 punten gekwoteerd.

Nota - ONTWERP VAN AKTE

Meester Pieter Ganzenveer, notaris te Brugge, verkrijgt van zijn stagiair Bart De
Misser een ontwerp van een notariëel hypothecair krediet. De kredietgever en de boekhouder
van de kredietnemer hebben samen een voorstel van kredietovereenkomst opgesteld, die zij
vervolgens hebben overgemaakt aan Bart De Misser, die niet zeer onderlegd is in deze
materie. De stagiair heeft dit voorstel naar best vermogen doorgenomen en een ontwerp van
notariële akte voorbereid. Tevens heeft hij voor u een korte toelichtende nota opgesteld.
De notaris ontdekt een groot aantal juridische fouten in het ontwerp van de akte.
U dient vijfentwintig fouten (niet meer) aan te geven in dit ontwerp en, voor elke fout,
een korte uitleg te geven. Gelieve telkens duidelijk het nummer van het artikel in de notariële
akte te vermelden waarin volgens u de fout vervat ligt. Gaat het om een fout in het begin of
op het einde van de akte, dan vermeldt u respectievelijk “aanhef” of “slotformule”.
U laat taal- of spellingsfouten buiten beschouwing. U dient geen vormelijke fouten op te
sporen, zoals het gebruik van hoofdletters, het gebruik van cijfers en letters of het openlaten
van blanco-lijnen.
De tekst van sommige artikelen (of onderdelen van artikelen) is niet weergegeven (zie
de vermeldingen in kader). Deze clausules worden verondersteld correct en volledig te zijn
geredigeerd. De weglating van deze tekst mag dan ook niet worden beschouwd als een fout.
U mag er van uitgaan dat deze akte alle noodzakelijke en/of door partijen gewenste clausules
bevat.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de door de partijen gewenste
afwijkingen van de wettelijke regeling. Er dient geval per geval te worden nagegaan of de
betrokken afwijking of verzaking mogelijk is en of zij correct werd geformuleerd.